Úvodní strana

Základní informace - poloha

Starosta obce:
Martin Řehák

Katastrální výměra: 579 ha
Počet obyvatel: 175

Poloha:

Mapa

přesná poloha na mapě

Aktuální informace
19.05.2020: Poděkování občanům
Vážení spoluobčané, v uplynulých týdnech jsme byli všichni vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká nemá v historii České republiky obdoby. Nikdo z nás neví, jak se v brzké budoucnosti situace vyvine, ale přeci jen je nyní trochu prostoru k vydechnutí a bilancování. Rád bych tento čas využil také k tomu, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již jako příslušníci složek integrovaného záchranného systému, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci nebo jako osoby ve vedení měst, obcí a institucí. Děkuji také všem prodavačkám, řidičům a dalším, díky kterým jsme mohli v minulých měsících fungovat alespoň trochu jako před vypuknutím epidemie. Děkuji vám všem za vstřícnost a součinnost s krajskou samosprávou, a především za obrovské nasazení a obětavost, jež jsou nezbytné k úspěšnému zvládnutí epidemie. S úctou Jiří Štěpán

12.05.2020: Pozvánka
SDH Tuř Vás srdečně zve dne 16.5.2020 od 18:00 na „Májové pálení ohně“ na místním hřišti. Občerstvení zajištěno. Prosíme o dodržení základních hygienických ustanovení, platných v tomto období.

12.05.2020: INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Tuř, které se bude konat 28.5.2020 od 7:00 do 19:00 hod. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. S pozdravem. ČEZ Distribuce, a. s.

12.05.2020: INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Tuř, které se bude konat 26.5.2020 od 8:00 do 14:00 hod. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. S pozdravem. ČEZ Distribuce, a. s.

11.05.2020: Oznámení
V naší obci byl nově doplněn žlutý kontejner na plast. Je umístěn vedle kontejneru na bioodbad(naproti OÚ).

07.05.2020: Pozvánka
Vážení spoluobčané, zapojíte se i Vy do oslav 75. výročí osvobození Československa? Tentokráte nepřipravujeme žádné shromáždění lidu, ale zveme Vás ke společnému uctění památky všech obětí druhé světové války přímo z Vašich domovů. 8. května 2020 ve 14:00 hodin zazní z našeho obecního rozhlasu krátký vzpomínkový pořad, kterým chceme připomenout květnové události roku 1945 a zároveň chceme vzdát úctu všem, kteří v dnešních dnech bojují s neviditelným nepřítelem, a to s pandemií COVIDU 19. Svou sounáležitost s nejtěžším obdobím našich dějin a projev úcty k našim zdravotníkům, záchranářům a politikům můžete projevit krátkým pobytem před svým domem, na balkonech, posezením na venkovních lavičkách či v malých skupinkách do 10-ti lidí a zavzpomínat na své prarodiče a rodiče, kteří museli zvládnout hrůzy války. Snad nás toto vzpomínání posílí v odhodlání přemoci i našeho současného nepřítele. Na závěr si všichni společně zazpíváme píseň Františka Škroupa „Kde domov můj“. Na pár okamžiků si navodíme atmosféru slavných květnových dnů roku 1945 a připomeneme si spolu s Českým chlapeckým sborem Boni pueri náš nejcennější tehdejší státní symbol, Československou hymnu tak, jak zněla v prvních minutách znovu nabyté svobody celou naší vlasti. Určitě se všichni připojíte alespoň zpěvem první sloky české a první sloky slovenské naší tehdejší státní hymny. Při probíhající vzpomínkové akci 8. května 2020 prosíme o dodržení základních hygienických ustanovení, platných v tomto období. Jsme si vědomi toho, že reprodukce mluveného slova i hudby může být ovlivněna kvalitou reproduktorů či momentálními klimatickými podmínkami.

28.04.2020: Oznámení občanům
Vážení občané, z důvodu pokračujícího nouzového stavu odpadají tradiční akce, které se v naší obci pořádají. Jedná se o pálení čarodějnic a pietní akce k uctění památky obětí druhé světové války. Pálení čarodějnic bude včas oznámeno v náhradním termínu. Pietní akce u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války bude uskutečněna pouze za přítomnosti zástupců vedení obce a rozhlasové reprodukce dne 8.5.2020 od 14.00 hodin, která uctí oběti války a poděkuje všem, kteří bojují s koronavirem COVID-19. Martin Řehák starosta obce

21.04.2020: Oznámení občanům
Od 21.4.2020 začal obecní úřad pracovat v řádných úředních hodinách, tj. každé úterý /mimo státní svátky/ od 17.00 do 18.00 hodin. Žádáme občany v případě osobní návštěvy na úřadě, aby dodržovali hygienická opatření, zejména dvoumetrový odstup, nošení roušek atd. Děkujeme

17.03.2020: Omezení úředních hodin OÚ Tuř
Vážení spoluobčané, z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus“) byl v České republice nařízen nouzový stav podle § 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. Vláda průběžně nařizuje opatření směřující k omezení šíření nákazy, a to zejména prostřednictvím snížení četnosti fyzických kontaktů mezi obyvatelstvem. Jedním z vládních opatření je omezení činnosti správních orgánů, včetně omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň. S ohledem na shora uvedené obecní úřad v Tuři o m e z u j e úřední hodiny následovně: - Běžné úřední hodiny OÚ a knihovny v úterý 17.00-18.00h se do odvolání r u š í . - Občané se mohou se svými naléhavými požadavky obracet na obecní úřad kdykoliv na níže uvedená telefonní čísla a mail. starosta: 724184554 místostarosta: 724811698 knihovna: 603878404 mail: obectur@seznam.cz - Do odvolání obecní úřad v Tuři n e p ř i j í m á platby v hotovosti. - Poplatky za komunální odpad a poplatek ze psů je možné platit na číslo účtu Obce Tuř 1161662309/0800, VS číslo domu. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na uvedená telefonní čísla. Děkujeme za pochopení. Starosta Obce Tuř Martin Řehák

12.03.2020: Nouzový stav
Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. Obecné informace Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody. Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS. Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády. Klára Dlubalová pověřená řízením odboru tisku a public relations

10.03.2020: Mimořádná opatření - COVID-19
Dovoluji si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob. Popsaný zákaz se však nevztahuje na jednání zastupitelstva obce, neboť s výše uvedeného zásahu jsou vyloučeny schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. K možnostem ochrany proti onemocnění COVID-19 v souvislosti s konáním zasedání zastupitelstev vydá Ministerstvo vnitra dnešního dne doporučení, které bude přístupné na internetové stránce http://www.mvcr.cz/odk, rubrika „aktuálně“. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví je dostupné na webové stránce http://www.mdcr.cz

26.02.2020: Co dělat - Coronavirus 2020
Sledujte aktuální Seznam rizikových oblastí na www.khshk.cz Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem: Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek a NEMÁTE žádné příznaky onemocnění Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu. Kontaktujte telefonicky/ e-mailem pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény. Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky. Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem: Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek a MÁTE horečku, kašel nebo dušnost Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!! Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky. Zpracováno 25.2.2020 a bude upravováno v závislosti na změnách epidemiologické situace. Královéhradecký kraj Kontakt – pokud nejsou obtíže, pouze návrat z rizikové oblasti: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www.khshk.cz Telefon:495 058 111 v pracovní době. Kdykoliv e-mail: koronavirus@khshk.cz Do e-mailu uvést své kontakty – jméno, příjmení, mobilní telefon, bydliště a epidemiolog (pokud v té chvíli nebude k zastižení) se s Vámi co nejdříve spojí. Kontakt – pokud jsou obtíže a je návrat z rizikové oblasti: Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové Telefon: v pracovní době 7:30 – 15:30 hod. 601 130 894, v mimopracovní době 15:30 – 7:30 hod. 721 417 310 Volat IHNED.

18.02.2020: Pozvánka
Obecní úřad Tuř srdečně zve ženy k tradičnímu posezení u příležitosti jejich svátku MDŽ v sobotu 7. 3. 2020 od 16 hod na zámku v Tuři.

31.12.2019: Pozvánka
OÚ a SDH Tuř Vás srdečně zvou na každoroční Novoroční sousedský grog. Na hřišti v Tuři se sejdeme ve středu 1.ledna 2020 ve 14:00 hod.

27.12.2019: Úřední hodiny Obecního úřadu Tuř a knihovny Tuř
V úterý dne 31.12.2019 budou z důvodu rekonstrukce Obecní úřad a knihovna Tuř zavřeny.7.1.2020 bude otevřeno od 17:00 do 18:00 hod.

18.12.2019: Přání
Krásné a pohodové prožití svátků vánočních,hodně zdraví a štěstí do roku 2020 Vám všem přeje OÚ Tuř.

18.12.2019: Bruslení
29.12.2019 obec Tuř pořádá opět společné bruslení bez hokejek s obcí Popovice od 11:00 až 12:30.Přijďte včas,abyste tu hodinu plně využili na ledě.Pokud by měl někdo zájem o dopravu na zimák,volejte 603 878 404 – J.Pokorná

12.12.2019: Sběr použitých jedlých olejů a tuků
Vážení spoluobčané. V naší obci byla přistavena nádoba na použité jedlé oleje a tuky z domácností. Nádoba je umístěna u kontejnerů na tříděný odpad u bývalého obchodu. Má objem 240 l, oranžové tělo a je vybavena kulatým vhozem s manžetou. DO NÁDOBY PATŘÍ: použité jedlé oleje a ztužené tuky z domácnosti, např. fritovací olej, v uzavíratelných plastových(PET) lahvích.DO NÁDOBY NEPATŘÍ: minerální oleje(motorové,převodové,hydraulické),maziva a kapaliny.Doporučený postup třídění: Použitý olej necháte vychladnout a za pomoci trychtýře jej doma přelijte do plastové(PET) lahve, dobře uzavřete a vhodíte do oranžové nádoby s kulatým vhozem s manžetou. Svoz a likvidaci zajistí firma FABIO PRODUKT.

12.12.2019: Poděkování hejtmana KHK
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již jako členové zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů, myslivců nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou, nezištnou a obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a spolupráce mezi krajem a místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji klidný advent a úspěšné vykročení do nového roku. Jiří Štěpán hejtman Královéhradeckého kraje

10.12.2019: Pozvánka na vánoční koncert
V Popovickém kostele se dne 18.12.2019 od 19 hodin koná vánoční koncert.Odjezd ze zastávky v Tuři v 18:30.Zájemci o dopravu hlaste se na tel.čísle 603 878 404.

26.11.2019: Oznámení
Ve čtvrtek dne 5.12.2019 cca od 17:00 hod. zavítá do naší obce Mikuláš s čerty. Kdo bude mít zájem o jejich návštěvu, SMSkujte do pekelné kanceláře na tel. 603 878 404, a pro děti si připravte nadílku...

24.11.2019: INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Tuř, které se bude konat 10.12.2019 od 7:30 do 15:30 hod. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. S pozdravem. ČEZ Distribuce, a. s.

09.11.2019: Informace o přerušení dodávky pitné vody
Z důvodu havárie na vodovodním řádu dojde v obci Tuř v pondělí dne 11.11.2019 k přerušení dodávky pitné vody. Toto omezení je platné od 8:00 hod do 15:00 hod. OÚ Tuř

08.10.2019: Víte, kam volat a co se bude dít?
" Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. spravuje v regionu Jičínska přes 650 kilometrů vodovodů. I když dochází k postupné rekonstrukci jednotlivých úseků, řeší se ročně několik desítek havárií nebo poruch. Včasný zásah při takové havárii je pak klíčový, nejen kvůli úniku velkého množství vody, ale také kvůli ochraně majetku. Proto funguje na dispečinku VOS a. s. centrální telefonní linka pro hlášení poruch na čísle 493 033 343. Ta na místo pošle havarijní službu z příslušného střediska a začne se s opravami."

25.09.2019: Nová služba občanům Tuře
Vážení občané Tuře, obecní úřad, Vám tímto nabízí novou službu umožňující jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v naší obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost, jsme zahájili provoz nové služby „Informační SMS obce Tuř,“ který umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách SMS. Služba bude poskytována všem zaregistrovaným občanům zdarma. Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o: – konání kulturních a společenských akcí – termínech konání zasedání zastupitelstva obce – plánovaných přerušení dodávky elektrické energie, plynu, vody – termínech mimořádných svozů odpadu – a další užitečné informace spojené se životem v naší obci Informační SMS budou zasílány z čísla +420 724 811 698, které doporučujeme uložit, jako např.: INFO SMS Tuř. Informace získáte REGISTRACÍ Osobně na OÚ odevzdáním vyplněného registračního formuláře (formulář k dostání na OÚ Tuř) Zrušení REGISTRACE provedete Osobně na OÚ „Informační SMS obce Tuř“ se snažíme zkvalitnit život v naší obci. Věříme, že budete s novou službou spokojeni, proto prosím, neváhejte a registrujte se. ________________________________________ Databáze telefonních čísel a e-mailů nebude poskytována dalším stranám. Službu poskytuje Obecní úřad Tuř. S veškerými dotazy nové služby „Informační SMS obce Tuř,“ se prosím, obracejte na obecní úřad. OÚ Tuř si vyhrazuje právo, kdykoliv službu zrušit.

27.08.2019: Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu.Neděle 8.9.2019 Tuř – betonová plocha na hřišti v době od 14:00 - 15:00 hod. Hubálov – prostor vedle hasičské zbrojnice v době od 14:00 do 15:00 hod.Do nebezpečného odpadu náleží: oleje motorové, převodové, hydraulické, plastové a kovové obaly obsahující nebez. látky (např. tuby po lepidlech, spreje apod.), kyseliny, pesticidy, rozpouštědla, barvy, pryskyřice –vše v uzavřených nepropustných obalech!! Zpětný odběr se vztahuje na celé elektrospotřebiče, například lednice musí být s kompresorem, televize nedemontovaná, pračka včetně motoru, zářivky nepoškozené, úsporné žárovky atd. !

02.07.2019: Pozvánka
OÚ Tuř ve spolupráci s SDH Tuř Vás srdečně zvou na Pouťové posezení, které se koná v sobotu 6.7.2019 od 16:00 hod na místním hřišti.Kančí guláš a pivo zajištěno

18.06.2019: Úřední hodiny Obecního úřadu Tuř a Knihovny Tuř v období prázdnin 2019
Termíny úředních hodin OÚ Tuř v období letních prázdnin: 2.7.2019,16.7.2019,30.7.2019,13.8.2019,27.8.2019 vždy od 17:00 do 18:00 hod.V těchto termínech bude otevřena i knihovna.

30.04.2019: Pietní setkání k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka
Obecní úřad pořádá v úterý 7.5.2019 pietní akt k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka. Začátek v 18:00 hodin před obecním úřadem v Tuři.Po té se průvod přesune k pomníku kpt. Šimka.

30.04.2019: Upozornění
GŘ HZS ČR oznamuje , že ve středu, tj. 1.5.2019, bude provedena ve 12:00 celostátní zkouška sirén v souladu s vyhl. č. 380/2002 Sb.

28.04.2019: Změna termínu svozu komunálního odpadu
Od 1.5.2019 začíná letní termín svozu komunálního odpadu.Naše obce budou sváženy 1 x za 14 dnů vždy v sudý týden.První letní svoz bude tedy ve čtvrtek 2.5.2019.

23.04.2019: Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic v Tuři se koná 30.4.2019 od 18:00 hodin na obecním hřišti .Občerstvení zajištěno.

23.04.2019: Upozornění
Z důvodů pořádání tradičních hasičských závodu "Vyhánění pavouků" upozorňujeme občany v obci Tuř na zvýšený provoz na místních komunikacích ve dne 27.4.2019 od 8:00 do 14:00 hod.

09.04.2019: Výběr poplatků za odvoz odpadů a poplatek ze psů
Každé úterý od 16:30 do 18:00 hodin na obecním úřadě v Tuři.Poplatek je možné uhradit taktéž převodem.Číslo účtu : 1161662309/0800.Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol 01+číslo popisné pro Tuř a 02+číslo popisné pro Hubálov.Výše poplatků:osoba trvale hlášená k pobytu - 500,- Kč,dítě od 0-18 let - 300,-Kč,rekreační objekt - 500,-Kč,pes - 30,-Kč.Splatnost -nejpozději do 30.6.2019.

02.04.2019: Ukliďme Tuř
Jarní úklid naší obce Sobota 6. dubna 2019 Sraz ve 14 hod. u zastávky v Tuři S sebou dle možností lopaty, košťata…

02.04.2019: Oznámení
Slavíte významné životní jubileum? Bude Vám 60,65,70,75,80 nebo dokonce 90 a více let? Zástupci Obce Tuř by Vás rádi osobně navštívili s gratulací. V případě zájmu nás minimálně čtrnáct dní před jubileem kontaktujte na tel: 724 184 554 nebo 724 811 698 nebo 603 878 404 nebo na e-mail obectur@seznam.cz.

19.02.2019: Pozvánka
Obecní úřad Tuř srdečně zve ženy k tradičnímu posezení u příležitosti jejich svátku MDŽ v sobotu 9. 3. 2019 od 15 hod na zámku v Tuři.

28.12.2018: Pozvánka
OÚ a SDH Tuř Vás srdečně zvou na každoroční Novoroční sousedský grog. Na hřišti v Tuři se sejdeme v úterý 1.ledna 2019 ve 14:00 hod.

22.12.2018: Přání
Krásné a pohodové prožití svátků vánočních,hodně zdraví a štěstí do roku 2019 přeje OÚ Tuř.

11.12.2018: Bruslení
Dne 27.12.2018 bruslení na zimním stadionu v Jičíně v čase 14:30 - 15:30.Jedná se o společné bruslení Obcí Popovice a Tuř.Kdo má zájem o dopravu volejte tel.číslo 603 878 404.Odjezd ze zastávky v Tuři ve 13:30.Kdo se dopraví sám,přijeďte včas,abyste tu hodinku užili na ledě.

11.12.2018: Pozvánka na vánoční koncert
V Popovickém kostele se dne 19.12.2018 od 19 hodin koná vánoční koncert.Odjezd ze zastávky v Tuři v 18:30.Zájemci o dopravu hlaste se na tel.čísle 603 878 404.

20.11.2018: Oznámení
Ve středu dne 5.12.2018 cca od 17:00 hod. zavítá do naší obce Mikuláš s čerty. Kdo bude mít zájem o jejich návštěvu, volejte do pekelné kanceláře na tel. 603 878 404, případně si Mikuláše sami odchytněte při jejich "výpravě" obcí a pro děti si připravte nadílku...

20.11.2018: Pozvánka
Zveme Vás první adventní neděli dne 2.12.2018 od 16:00hod. na slavnostní zdobení a rozsvěcení vánočního stromu v Tuři.

06.10.2018: Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 5.10. – 6.10.2018
Obec Tuř - Caprata Václav – 56 hlasů,Řehák Martin – 55 hlasů,Knap Jaroslav – 55 hlasů,Pejřimovský Michal – 52 hlasů,Pokorná Jana – 51 hlasů,Kotlář Václav – 48 hlasů,Nožička Miroslav – 42 hlasů

11.09.2018: Sběr nebezpečného odpadu
Neděle 30.9.2018 Tuř – betonová plocha na hřišti v době od 14:00 - 15:00 hod. Hubálov – prostor vedle hasičské zbrojnice v době od 14:00 do 15:00 hod. Do nebezpečného odpadu náleží: oleje motorové, převodové, hydraulické, plastové a kovové obaly obsahující nebez. látky (např. tuby po lepidlech, spreje apod.), kyseliny, pesticidy, rozpouštědla, barvy, pryskyřice –vše v uzavřených nepropustných obalech!! Zpětný odběr se vztahuje na celé elektrospotřebiče, například lednice musí být s kompresorem, televize nedemontovaná, pračka včetně motoru, zářivky nepoškozené, úsporné žárovky atd. !

28.08.2018: Pozvánka
Obec Tuř a Sbor dobrovolných hasičů Tuř Vás srdečně zve na "Loučení s létem",které se koná v sobotu 1. 9. 2018 od 15 hodin."Loučit se budeme formou sousedského posezení. Pro děti opékání buřtů atd.

17.07.2018: INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Tuř, které se bude konat dne 1.8.2018 od 7:00 do 19:00 hod.Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.S pozdravem.ČEZ Distribuce, a. s.

10.07.2018: INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Tuř, které se bude konat dne 24.7.2018 od 7:00 do 19:00 hod.Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.S pozdravem.ČEZ Distribuce, a. s.

03.07.2018: Úřední hodiny Obecního úřadu Tuř a Knihovny Tuř v období prázdnin 2018
Termíny úředních hodin OÚ Tuř v období letních prázdnin: 10.7.2018,24.7.2018,7.8.2018,21.8.2018 vždy od 17:00 do 18:00 hod.V těchto termínech bude otevřena i knihovna.

19.06.2018: Pozvánka na oslavu 650 let od založení Obce Tuř
Srdečně Vás zveme na oslavu 650 let od založení obce Tuř 7.července 2018 od 14:00 hodin v zámeckém parku v obci Tuř.Bohatý program pro děti i dospělé,hudební doprovod Kyzivátova dechovka a večerní produkce Jiří LMB Retro Band.Vstupné dobrovolné

10.06.2018: INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Tuř, které se bude konat dne 28.06.2018 od 7:00 do 17:00 hod.Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.S pozdravem.ČEZ Distribuce, a. s.

05.06.2018: INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Tuř, které se bude konat dne 21.6.2018 od 7:00 do 18:30.Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. S pozdravem. ČEZ Distribuce, a. s.

27.05.2018: INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Tuř, které se bude konat dne 7.6.2018 od 7:00 do 17:00 hod. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. S pozdravem. ČEZ Distribuce, a. s.

05.05.2018: Pietní setkání k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka
Obecní úřad pořádá v pondělí 7.5.2018 pietní akt k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka. Začátek v 18:00 hodin před obecním úřadem v Tuři.Po té se průvod přesune k pomníku kpt. Šimka.

02.05.2018: INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci : Tuř/Hubálov, které se bude konat dne 17.5.2018 od 7:30 do 13:30. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

24.04.2018: Upozornění
Z důvodů pořádání tradičních hasičských závodu "Vyhánění pavouků" upozorňujeme občany v obci Tuř na zvýšený provoz na místních komunikacích ve dne 28.4.2018 od 8:00 do 14:00 hod.

24.04.2018: Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic v Tuři se koná 30.4.2018 od 18:00 hodin na obecním hřišti.Nápoje zajištěny.

27.03.2018: Upozornění
Z důvodu havárie na vodovodním řádu dojde v obci Tuř dne 28.3.2018 k omezení dodávky pitné vody.Toto omezení je platné od 7:00 hod do odpoledních hodin. OÚ Tuř

27.02.2018: Výběr poplatků za odvoz odpadů a poplatek ze psů
Každé úterý od 16:30 do 18:00 hodin na obecním úřadě v Tuři.Poplatek je možné uhradit taktéž převodem.Číslo účtu : 1161662309/0800.Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol 01+číslo popisné pro Tuř a 02+číslo popisné pro Hubálov.Výše poplatků:osoba trvale hlášená k pobytu - 500,- Kč,dítě od 0-18 let - 300,-Kč,rekreační objekt - 500,-Kč,pes - 30,-Kč.Splatnost -nejpozději do 30.6.2018.

27.01.2018: Druhé kolo prezidentských voleb 2018-volební okrsek Tuř
Miloš Zeman-55,Jiří Drahoš-40.

13.01.2018: První kolo prezidentských voleb 2018-volební okrsek Tuř
Miloš Zeman-40,Jiří Drahoš-21,Marek Hilšer-7,Michal Horáček-5,Pavel Fischer-2,Jiří Hynek-2,Mirek Topolánek-1,Petr Hannig-0,Vratislav Kulhánek-0.

19.12.2017: Přání
Krásné a pohodové prožití svátků vánočních,hodně zdraví a štěstí do roku 2018 přeje OÚ Tuř.

21.10.2017: Výsledky hlasování ve volebním okrsku Tuř – Volby do Ps Parlamentu ČR 2017
Ano 2011 – 24,SPD – 14,ČSSD – 8,STAN – 8,ODS – 6,KSČM – 6,Piráti – 4,Zelení – 2,Svobodní – 2,TOP 09 – 2,Rozumní – 1,SPR-RSČ Miroslava Sládka – 1,Sportovci – 1.

28.08.2017: Pozvánka na schůzku s občany Hubálova
Na základě výsledku ankety o změně katastrálního území Hubálov,si vás dovolujeme ve spolupráci s Městem Jičín pozvat na setkání se zástupci Rady města Jičína. Na tomto setkání budou sděleny podmínky Města Jičín a projednány případné dotazy ze strany občanů.Schůzka se uskuteční 6.9.2017 od 17 hodin v kulturním domě v Hubálově.

11.08.2017: Sběr nebezpečného odpadu
Neděle 3.9.2017 Tuř – betonová plocha na hřišti v době od 14:00 - 15:00 hod. Hubálov – prostor vedle hasičské zbrojnice v době od 14:00 do 15:00 hod. Do nebezpečného odpadu náleží: oleje motorové, převodové, hydraulické, plastové a kovové obaly obsahující nebez. látky (např. tuby po lepidlech, spreje apod.), kyseliny, pesticidy, rozpouštědla, barvy, pryskyřice –vše v uzavřených nepropustných obalech!! Zpětný odběr se vztahuje na celé elektrospotřebiče, například lednice musí být s kompresorem, televize nedemontovaná, pračka včetně motoru, zářivky nepoškozené, úsporné žárovky atd. !

20.06.2017: Vývoz septiků a ČOV
V termínu 30.6.2017 a 1.7.2017 bude proveden v našich obcích vývoz sběrným vozem. Začátek svozu je naplánován na 8.00 hodin v Hubálově. Vozidlo bude přistaveno u hasičské zbrojnice. Po ukončení svozu v Hubálově bude vozidlo pokračovat v Tuři. Žádáme občany, kteří mají zájem o vývoz, aby se s řidičem osobně domluvili. Nemovitosti, které byly vyvezeny na podzim 2016 budou hradit plnou částku. / cca 800-1.000,- Kč /. Nemovitosti, které nebyly vyvezeny na podzim 2016 budou hradit částku 500,- Kč. Úhrada za svoz bude prostřednictvím obecního úřadu. Bližší informace podá starosta na tel. čísle 724184554

20.06.2017: Úřední hodiny Obecního úřadu Tuř a Knihovny Tuř v období prázdnin 2017
Termíny úředních hodin OÚ Tuř v období letních prázdnin: 11.7.2017,25.7.2017,8.8.2017,22.8.2017 vždy od 17:00 do 18:00 hod.V těchto termínech bude otevřena i knihovna.

02.05.2017: Pietní setkání k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka
Obecní úřad pořádá v neděli 7.5.2017 pietní akt k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka. Začátek v 18:00 hodin před obecním úřadem v Tuři.Po té se průvod přesune k pomníku kpt. Šimka.Po ukončení pietního aktu se koná sousedské posezení na místním hřišti.

22.04.2017: Oficiální výsledky veřejné ankety k navrhované změně katastrálního území Hubálov.
Z 50 oprávněných voličů se k navrhované změně katastrálního území Hubálov vyjádřilo 30 kladně, tedy že s navrhovanou změnou souhlasí a 2 záporně, že s navrhovanou změnou nesouhlasí.

11.04.2017: Oznámení o konání veřejné ankety o sdělení stanoviska k navrhované změně kat. území Hubálov.
Anketa proběhne v sobotu dne 22.4.2017 od 10.00 do 15.00 hodin v kulturní místnosti v Hubálově. Na řádný průběh bude dohlížet tříčlenná anketní komise ve složení : Předseda: Václav Caprata, členové : Miroslav Řehák, Nikola Řeháková

09.04.2017: Změna termínu svozu komunálního odpadu
Od 1.5.2017 začíná letní termín svozu komunálního odpadu.Naše obce budou sváženy 1 x za 14 dnů vždy v sudý týden.První letní svoz bude tedy ve čtvrtek 4.5.2017.

04.04.2017: Výběr poplatků za odvoz odpadů a poplatek ze psů
Tuř - každé úterý od 17:00 do 18:00 hodin na obecním úřadě v Tuři.Hubálov - hromadný výběr v sobotu dne 22.4.2017 od 13:30 do 14:30 hodin v kulturním domě.Poplatek je možné uhradit taktéž převodem.Číslo účtu : 1161662309/0800.Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol 01+číslo popisné pro Tuř a 02+číslo popisné pro Hubálov.Výše poplatků:osoba trvale hlášená k pobytu - 500,- Kč,dítě od 0-18 let - 300,-Kč,rekreační objekt - 500,-Kč,pes - 30,-Kč.Splatnost - do 30.6.2017.Zároveň bude vybírán poplatek za vývoz septiků a čistíren odpadních vod za rok 2016.Poplatek činí 500,-Kč.

21.02.2017: Pozvánka
Obecní úřad Tuř srdečně zve ženy k tradičnímu posezení u příležitosti jejich svátku MDŽ v sobotu 11. 3. 2017 od 15 hod v budově obecního úřadu.

17.01.2017: Nová služba Finanční správy
Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky! Proč? Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka. Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své e-mailové schránce, ať jste kdekoli. Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle upozornění na e-mail. Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí Vašeho domova. Kdo může tuto službu využít? Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO. Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba, která nemá zřízenu datovou schránku. Jak na to? 1) Vyplníte Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy. 2) Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí. Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací období roku 2017 je možné do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.

17.01.2017: Mimořádná změna jízdních řádů od 16.1.2017
Vážení cestující, z provozních důvodů, za účelem prodloužení jízdních dob odpovídající velkému počtu cestujících a zajištění včasného příjezdů spojů dle jízdního řádu, dochází od 16. 1. 2017 k mimořádné změně jízdních řádů na linkách IREDO 507 Jičín – Lázně Bělohrad (630076) a IREDO 508 Jičín – Vysoké Veselí – Volanice (630078). Mimořádná změna se týká pouze problémových spojů, kde skutečné časy příjezdů spojů neodpovídají časům v jízdních řádech. Konkrétně: IREDO 507 – uspíšení spoje 630076-9 na odjezdu z Jičína o -5min na 7:05. Příjezd spoje do Lázní Bělohrad je zachován v 7:45, uspíšení spoje o -5min bylo využito na prodloužení jízdních dob. IREDO 508 – uspíšení spoje 630078-5 na odjezdu z Jičína o -10min na 5:25. Příjezd spoje do Kozojed je uspíšen o -7min na 5:58, 3 minuty byly využity na prodloužení jízdních dob. – uspíšení spoje 630078-8 na odjezdu z Kozojed o -9min na 6:00. Příjezd spoje do Jičína je zachován v 7:04, 9 minut bylo využito na prodloužení jízdních dob. Vážení cestující, sledujte pozorně nové časové polohy dotčených spojů. Informační materiál platí od 16. 1. 2017

28.12.2016: Pozvánka
OÚ a SDH Tuř Vás srdečně zvou na každoroční Novoroční sousedský grog. Na hřišti v Tuři se sejdeme v neděli 1.ledna 2017 ve 14:00 hod.

24.12.2016: Přání
Krásné a pohodové prožití svátků vánočních,hodně zdraví a štěstí do roku 2017 přeje OÚ Tuř.

09.11.2016: Vývoz septiků a čistíren odpadních vod
Obecní Úřad Tuř nabízí svým občanům vývoz septiků a domovních čistíren odpadních vod.V Hubálově – 17.11.2016 od 7:30 hod.V Tuři 17.11.2016 od cca 12:00 hod a 19.11.2016 od 7:30 hod.Cena – 500,-Kč. Předběžné objednávky - e-mail - obectur@seznam.cz nebo osobně - pro Hubálov - pí.Vodičková a p.Nožička,pro Tuř – p.Řehák a p.Kotlář.

09.10.2016: Změna termínu svozu komunálního odpadu
Od 5.10.2016 začal zimní svoz komunálního odpadu, tzn. že svoz proběhne každý týden.

09.10.2016: Jak jsme volili své krajské zastupitele
Tuř (účast: 36,64 %) KSČM 17,77 %, ANO 2011 15,55 %, STAN+VČ 13,33 %, SPD + SPO 13,33 %, ČSSD 13,33 % Zdroj: http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/kompletni-prehled-jak-jste-volili-sve-krajske-zastupitele-20161009.html

30.08.2016: SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU Neděle 25.9.2016 Tuř – betonová plocha na hřišti v době od 14:00 - 15:00 hod. Hubálov – prostor vedle hasičské zbrojnice v době od 14:00 do 15:00 hod. Do nebezpečného odpadu náleží: oleje motorové, převodové, hydraulické, plastové a kovové obaly obsahující nebez. látky (např. tuby po lepidlech, spreje apod.), kyseliny, pesticidy, rozpouštědla, barvy, pryskyřice –vše v uzavřených nepropustných obalech!! Zpětný odběr se vztahuje na celé elektrospotřebiče, například lednice musí být s kompresorem, televize nedemontovaná, pračka včetně motoru, zářivky nepoškozené, úsporné žárovky atd. !

10.08.2016: Daň z nabytí nemovitých věcí
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Odbor komunikace Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Tel.: 257 044 025 TISKOVÁ ZPRÁVA Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Zaniká tím povinnost ručení za daň. Podle doposud platné právní úpravy byla daň z nabytí nemovitých věcí v případech koupě nebo směny jedinou daní, kde si smluvní strany mohly zvolit, kdo bude jejím poplatníkem. V případech, kde se smluvní strany nedohodly jinak, je poplatníkem daně převodce. Novela zákona jednoznačně zavádí, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel (kupující). Dojde tím ke zjednodušení správy daně. Rozhodným dnem pro vznik daňově právního vztahu a pro určení, kdo je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, je u nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy. Pokud bude podán návrh na vklad práva z kupní nebo směnné smlouvy do katastru nemovitostí do 31. října 2016, a není-li dohodnuto jinak, pak poplatníkem daně je primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci a nabyvatel je ručitelem. Zdanění nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem na základě návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí podané 1. listopadu 2016 a později se již řídí novou právní úpravou. Tiskovou zprávu naleznete též zde. Podrobnější informace k novele zákona naleznete zde. V Praze dne 9. srpna 2016 Ing. Linda Paterová Vedoucí Oddělení tiskového a zahraniční protokolu Generální finanční ředitelství Telefon: 702 053 973 http://sonna.com.ua/

19.07.2016: Upozornění
Vážení spoluobčané, z důvodu úplné uzavírky silnice III/32846 v Popovicích bude od 1. 8. do 15. 10. omezen provoz některých spojů linky IREDO 508 Jičín – Vysoké Veselí – Volanice. Spoje 630078-3, 630078-5, 630078-7, 630078-55, 630078-15, 630078-2, 630078-10 a 630078-16 pojedou po objízdné trase přes Moravčice a Robousy. Po dobu uzavírky tyto spoje nebudou obsluhovat zastávky v Popovicích, s jedinou výjimkou a to spoje 630078-10, který z kapacitních důvodů obslouží i zastávky Popovice a Popovice, U Cihelny. Jinak obsluha zastávek v Popovicích bude zajišťována pouze spoji linky IREDO 150 Jičín – Nový Bydžov. Zároveň nebude obsluhována zastávka Tuř,Hubálov, která bude nahrazena zastávkou Tuř,Hubálov,odb.Kacákova Lhota, kde se budou spoje napojovat na svou standardní trasu. OÚ Tuř

18.07.2016: Pozvánka
Dobrý den, dovolujeme si pozvat občany Tuře na skvělou hudební akci v Jičíně, kde v pátek 22.7. od 19 hodin vystoupí kapela ROXETTE revival a s ní "Hubálovák" Martin Otruba. Dle zájmu zajístíme svoz i odvoz Tuř-Hubálov-Jičín a zpět. Zájemci se mohou hlásit do středy 20.7. do 15.hodiny na tel. 777 753 035. https://www.youtube.com/watch?v=5kAfJCW5_mY

21.06.2016: Úřední hodiny Obecního úřadu a knihovny v období prázdnin 2016
Termíny úředních hodin OÚ Tuř v období letních prázdnin: 28.6.2016, 12.7.2016, 26.7.2016, 9.8.2016,23.8.2016,6.9.2016.

13.05.2016: Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dobrý den, pane starosto, před čtrnácti dny jsem Vás informoval e-mailem, že letní svozy komunálního odpadu ve Vaší obci začnou ve čtvrtek 12.5.2016 a potom v termínech každý lichý kalendářní týden až do konce září 2016. Protože mezitím došlo ke změně v termínech svozů, sváželi jsme Vaši obec minulý týden ve čtvrtek 5.5.. Bohužel došlo k nedorozumění a tuto změnu jsme Vám neoznámili, za což se Vám i Vaším spoluobčanům upřímně omlouváme. Zároveň s naší omluvou Vám oznamujeme závazně příští termín svozu komunálního odpadu v obci Tuř, a to na příští čtvrtek, tj.19.5.2016 . Další svozy od tohoto termínu budou realizovány po každých čtrnácti dnech, a to každý kalendářní sudý týden ve čtvrtek. Děkujeme Vám i všem občanům Tuře za pochopení a trpělivost.

04.05.2016: Pietní setkání k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka
Obecní úřad pořádá v sobotu 7.5.2016 pietní akt k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka. Začátek v 18:00 hodin před obecním úřadem v Tuři.Po té se průvod přesune k pomníku kpt. Šimka.Po ukončení pietního aktu se koná sousedské posezení na místním hřišti.

27.04.2016: Změna termínu svozu komunálního odpadu
Od 1.5.2016 začíná letní termín svozu komunálního odpadu.Naše obce budou sváženy 1 x za 14 dnů vždy v lichý týden.První letní svoz bude tedy ve čtvrtek 12.5.2016.

26.04.2016: Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic. Tradiční pálení čarodějnic v Tuři se koná 30.4.2016 od 18:00 hodin na obecním hřišti. Občerstvení zajištěno.

26.04.2016: Výběr poplatků za odvoz odpadů a poplatek ze psů
Tuř - každé úterý od 17:00 do 18:00 hodin na obecním úřadě. Tuř - hromadný výběr v sobotu 14.5.2016 od 15:15 do 16:00 hod. Hubálov - hromadný výběr v sobotu dne 14.5.2016 od 14:00 do 15:00 hodin v kulturním domě.Poplatek je možné uhradit taktéž převodem.Číslo účtu : 1161662309/0800.Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol 01+číslo popisné pro Tuř a 02+číslo popisné pro Hubálov.Výše poplatků:osoba trvale hlášená k pobytu - 500,- Kč,dítě od 0-18 let - 300,-Kč,rekreační objekt - 500,-Kč,pes - 30,-Kč.Splatnost - do 30.6.2015.

20.01.2016: Digitalizace katastrálního operátu Obce Tuř
V návaznosti na digitalizaci katastrálního operátu Obce Tuř je nutné, aby občané podali řádné daňové přiznání z nemovitostí do 31.1.2016. Jedná se především o občany, kteří měli v katastru nemovitostí dosud zapsané pozemky ve zjednodušené evidenci, které katastrální úřad v rámci digitalizace přečísloval. Obec nabízí zprostředkování pomoci s vyplněním daňového přiznání. Kontakt pro pomoc s vyplněním daňového přiznání : 604 463 575

12.01.2016: „Kotlíkové dotace“
Od 11.1.2016 začal Královéhradecký kraj přidělovat občanům kraje finanční prostředky na základě Dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 16OPK01 – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji („Kotlíkové dotace“). Aktuální informace o možnostech získání dotace na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

12.01.2016: Sdělení
Na podkladě jednání zastupitelstva Obce Tuř jest vydáno toto sdělení, které je plně závazné pro občany obcí Tuř a Hubálov. Ač je obcí vydána Obecně závazná vyhláška č. 3/2009,kde ve čl. IV jsou zakotvena pravidla pro pohyb psů, dochází k tomu, že někteří spoluobčané tato pravidla nerespektují a nezajišťují si své psy tak, aby volně pobíhali v obci. V daném případě se jedná o přestupek proti pořádku ve státní správě a přestupku proti pořádku v územní samosprávě dle ust. § 46 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění, kde lze uložit ve správním řízení pokuta do výše 30 000,-Kč. Vzhledem k tomu, že došlo v průběhu měsíce listopadu 2015 k události, že volně pobíhajícím psem bylo pokousáno kotě, které muselo být utraceno veterinářem, vyzýváme občany, aby si své psy zajistili tak, aby nedocházelo k obdobným událostem, majícím za následek jak poškození zdraví lidí i zvířat, ale i ekonomické škody. Zastupitelstvo Obce Tuř nepochybuje o tom, že občané pochopili toto sdělení a budou respektovat obecně platné vyhlášky, ale i řádné sousedské vztahy. V Tuři dne 12.1.2016 Martin Řehák starosta

22.12.2015: Pozvánka
OÚ a SDH Tuř Vás srdečně zvou na každoroční Novoroční sousedský grog. Na hřišti v Tuři se sejdeme 1.ledna 2016 ve 14:00 hod.Špekáčky s sebou!!! Jako vždy budeme opékat.

22.12.2015: Přání
Krásné a pohodové prožití svátků vánočních,hodně zdraví a štěstí do roku 2016 přeje OÚ Tuř.

01.12.2015: Mikuláš a čert
Mikuláš s čertem navštíví děti v sobotu dne 5.12.2015, chodit začne na Tuři až se setmí a potom se přesune do Hubálova.

13.10.2015: Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. Dne 11.11.2015 v době od 09.00 do 16.00 hod. bude na Obecním Úřadě Tuř veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“).

29.09.2015: Změna termínu svozu popelnic.
Od 1.10.2015 začíná zimní svoz, tzn. každý týden.

11.09.2015: Soutěž o titul Dobráci roku
Dobrovolní hasiči z Tuře soutěží o titul Dobráci roku.Poslechněte si pořad o dobrácích z Tuře v neděli 13.9.2015 po 15.hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a nebo na internetových stránkách http://www.rozhlas.cz/hradec/dobraci/_zprava/dobraci-roku-hasici-v-turi-ti-se-panecku-tuzi--1531684.Dobrovolné hasiče můžete až do pátku 18. září 2015 do 15:00 podpořit v soutěži Dobráci roku zasláním SMS ve tvaru DOBRACI (mezera) TUR na číslo 900 11 04.Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH.Text zprávy nesmí obsahovat písmena s háčky a čárkami.Počet hlasů z jednoho telefonního čísla není omezen.Pomozte nám vyhrát velkou show pro naši obec za 100 tisíc Kč.Za každou SMS děkujeme.SDH Tuř
Infokanál obce
Přihlášení
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
Znak obce
Anketa
Jak jste se dozvěděli o nových internetových stránkách obce Tuř?

na OÚ (2349 hl.)
 
pomocí vyhledávače (2139 hl.)
 
od známých (1853 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6341

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. sph.cz